Anulowanie faktury

W przepisach prawa nie ma stwierdzenia “anulowanie faktury”. Jest to wyrażenie przyjęte, którym posługują się przedsiębiorcy i pracownicy. W praktyce dopuszcza się taką możliwość, gdy spełnione zostaną poniższe warunki: nie doszło do faktycznej sprzedaży towarów lub wykonania usług oraz faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Anulować fakturę można, gdy np. została wystawiona na podstawie złożonego zamówienia, ale nie zdążyła zostać wysłana do klienta, gdyż ten wcześniej zrezygnował z zakupu. Kolejnym przykładem jest sytuacja, gdy sprzedawca wysyła do klienta towar za pobraniem, ale ten nie odbiera przesyłki, więc towar i faktura wraca do sprzedawcy.  Dla porządku w dokumentach, oba egzemplarze anulowanej faktury należy przekreślić oraz nanieść na nie adnotację “anulowano”. Można również na odwrocie opisać, z czego wynikała konieczność anulowana.
Więcej

Ile masz czasu na wystawienie faktury?

Faktura VAT, to dokument potwierdzający dokonanie transakcji między stronami. Dla strony wystawiającej jest to poświadczenie zapłaty, a dla strony otrzymującej podstawa do uregulowania zapłaty. Faktura VAT musi zostać wystawiona nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Od tej zasady ustanowiono wyjątki. Faktura musi być wystawiona nie później niż: - 30 dnia od dnia wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej, - 60 dnia od dnia wydania towarów, jeżeli chodzi o dostawę książek drukowanych oraz drukowanych gazet, czasopism i magazynów, - 90 dnia od dnia wykonania czynności polegających na drukowaniu książek, gazet, czasopism i magazynów, - z upływem terminu płatności w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, najmu, leasingu, ochrony osób oraz…
Więcej