Blog

Składniki pasywów

Firmy prowadzące księgi rachunkowe w bilansie wykazują majątek trwały oraz obrotowi i źródła jego finansowania, zwiane pasywami. Pasywa można podzielić według stopnia wymagalności: 1. kapitał własny ( wartości wniesione do spółki przez wspólników, a także środki uzyskane w trakcie działalności) wyróżniamy: a) podstawowy, b)zapasowy, c) rezerwowy, d) z aktualnej wyceny, e) niepodzielony zysk lub niepokryta strata z roku obrotowego i lat ubiegłych, f) zysk lub strata za bieżący rok obrotowy. 2. Kapitał obcy czyli zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które podlegają zwrotowi w określonym czasie: a) zobowiązania krótkoterminowe wymagalne w ciągu 1 roku od dnia bilansowego np. zobowiązana z dostaw i usług, kredyty i pożyczki, wynagrodzenia, podatki i świadczenia publicznoprawne, b) zobowiązania długoterminowe ich okres wymagalności następuje po okresie 1 roku np. zobowiązania wobec jednostek powiązanych, jednostek w których firma…
Więcej

Wpis do KRD dłużnika niebędącego konsumentem

Krajowy Rejestr Długów jest to biuro informacji gospodarczej, która gromadzi, udostępnia i archiwizuje informacje o dłużnikach w Polsce. Można w nim odnaleźć danego dłużnika i sprawdzić np. tytuł prawny wierzytelności, kwotę, datę powstania zaległości, datę wezwania do zapłaty. Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość wpisania do KRD informacji o zobowiązaniach konsumenta oraz dłużnika który nie jest konsumentem. Dłużnik, który nie jest konsumentem to np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, (zobowiązanie w związku z działalnością gospodarczą), osoba fizyczna, która zakończyła działalność gospodarczą (zobowiązanie w związku z działalnością gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (zobowiązanie w związku z działalnością gospodarczą lub stosunkiem pracy). Sytuacje, w których można dokonać zgłoszenia dłużnika do KRD: - zobowiązanie ma stosunek prawny np. wynikające z umowy, - kwota zobowiązania wynosi co najmniej 500zł, - zobowiązane…
Więcej

Karta Polaka

Karta Polaka jest deklaracją, która nadaje przynależność do naszego kraju. To właśnie dzięki niej każdy posiadacz dostaje pewne uprawnienia, które pozwalają mu na bezproblemowe życie w Polsce.  Dzięki Karcie Polaka możliwe jest: otrzymanie pomocy konsula w wypadku zagrożenia życia odbywanie studiów i innych form kształcenia uczestnictwo w badaniach naukowych zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej  zwolnienie z opłat konsularnych pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową dla Polaków za granicą otrzymanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce  Kartę Polaka można zdobyć wyłącznie poprzez spełnienie odpowiednich warunków. Między innymi jest to znajomość języka polskiego w stopniu podstawowym i kultury, działanie na rzecz promocji kraju. Poza tym należy złożyć odpowiednie wnioski i oświadczenia do konsula i odpowiednich urzędów.  Taka…
Więcej
open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7