Blog

Kapitał podstawowy (kapitał zakładowy)

Kapitał zakładowy bardzo często określany jest również jaki kapitał podstawowy, bądź kapitał założycielski. Jest niczym innym jak po prostu pierwotnym wkładem właścicieli, który wnoszony jest w trakcie zakładania spółki. Co jednak jest bardzo ważne – jego wysokość może ulegać zmianie wraz z rozwojem spółki, aczkolwiek musi być zgodna z danymi zawartymi w rejestrze handlowym, umowie spółki, bądź statucie jednostki gospodarczej. → W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 50 000 zł. → W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 5 000 złotych i dzielić się na udziały o równej, bądź nierównej wartości nominalnej. Z kolei jednostkowa wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł. W sytuacji, kiedy udział jest obejmowany po cenie wyższej niż wartość nominalna, wówczas nadwyżkę przelewa się do…
Więcej

Zapis księgowy – definicja oraz sposób poprawienia błędów

Jak się okazuje prowadzenia firmowej księgowości w głównej mierze opiera się na tym, iż do ksiąg rachunkowych z danego okresu sprawozdawczego, należy wprowadzić każde zdarzenie, które miało miejsce w tymże okresie sprawozdawczym. Dokonuje się tego w postawi tzw. zapisów. Wspomniane zapisy są dokonywane w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc, które mogłyby dać możliwość na jakiekolwiek dopiski, bądź edycje. Najpopularniejsze w ostatnich latach prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy komputera, wymaga zastosowania odpowiednich procedur oraz środków, które będą ochraniały przed zniszczeniem, modyfikacją oraz ewentualnym ukryciem zapisu. W prawidłowym zapisie księgowym powinny znaleźć się dane takie, jak: - data wykonania danej operacji, - precyzyjne określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego danego dowodu księgowego, który stanowi podstawę zapisu, - jasny i zrozumiały tekst, skrót, bądź kod opisu danej operacji (wymagana lista skrótów i kodów z…
Więcej

Podmiotowe zwolnienie z VAT

Zgodnie z art. 113 Ustawy o podatku od towarów i usług, określonej grupie podatników przysługuje zwolnienie z VAT. Wówczas sprzedaż jest objęta zwolnieniem podmiotowym, aczkolwiek bardzo istotne jest spełnienie odgórnie narzuconych warunków. Zwolnieniem objęta jest sprzedaż u wszystkich podatników podatku od towarów i usług, poza podmiotami, które wymienione zostały w ust. 13. Zwolnienie to przysługuje na mocy prawa, zaś podatnik, który korzysta ze zwolnienia sprzedaży od podatku, nadal pozostaje podatnikiem. Podatnik, który korzysta ze zwolnienia podatkowego z tytułu dokonywanych czynności prawnych, które podlegają opodatkowaniu, nie płaci podatku należnego, nie wystawia faktur z podaną kwotą podatku, nie sporządza JPK_VAT7, ale również nie posiada prawa do obniżania podatku należnego o podatek naliczony, jak również zwrotu różnicy podatku. Zgodnie z tym, co zawarte zostało w art. 113 ust.1 zwolnieniem od podatku od towarów…
Więcej
open

Uzyskanie wniosków o niezaleganiu w ZUS oraz US || Składanie wniosków do KRS w imieniu Klienta || Wnioski do BDO || JPK_V7