Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały obarczone grupy jednostek, które są ze sobą powiązane kapitałowo, tworząc tym samym np. grupę kapitałową. Tą formę sprawozdania finansowego sporządza się na poziomie jednostki dominującej, która nad pozostałymi podmiotami z tej grupy, stanowi kontrolę. Spółki podległe w tej spółce, nazywane są spółkami zależnymi. W tytułowym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmowane są dane nie tylko spółki dominującej, ale również wspomnianych już spółek zależnych. Konsolidacja sprawozdania oznacza nic innego, jak połączenie sprawozdań finansowych jednostek, które wchodzą w skład danej grupy kapitałowej. Wówczas sumuje się odpowiednie pozycje ze sprawozdań finansowych sporządzonych w jednostce dominującej oraz w jednostkach zależnych. W trakcie sumowania, należy wziąć pod uwagę niektóre wyłączenia, których przykładem mogą być transakcje prowadzone wewnątrz grupy. Sprawozdania poddaje się konsolidacji głównie ze względu na chęć dokonania weryfikacji tego, czy dana…
Więcej

Termin składania sprawozdania finansowego

Sporządzenie sprawozdania finansowego to nie wszystko co należy do obowiązków przedsiębiorców, prowadzących pełną księgowość. Po terminie w którym należy przygotować sprawozdanie finansowe, jednostki gospodarcze mają kolejne trzy miesiące czasu, by odpowiedni organ (zgromadzenie wspólników lub zgromadzenie akcjonariuszy) zatwierdziło sprawozdania finansowe. Jednostki, których rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, czyli zgodnie z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie do 31 marca, a więc do 30 czerwca wypada ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania. Inaczej jest w tych jednostkach, gdzie rok obrotowy jest przesunięty.  Sprawozdanie trzeba wykonać w terminie do trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego oraz do kolejnych trzech miesięcy na zatwierdzenie po sporządzeniu. Co jednak z jednostkami gospodarczymi, które nie prowadzą pełnej księgowości. Czy one też muszą sporządzać sprawozdanie finansowe? Spółki jawne oraz partnerskie, które bywają…
Więcej

Otwarcie ksiąg rachunkowych

Zarówno otwieranie, jak i zamykanie ksiąg rachunkowych jest jednym z elementów prowadzenia prawidłowej rachunkowości w przedsiębiorstwie. Mówiąc w skrócie – otwarcie ksiąg rachunkowych jest rozpoczęciem nowego okresu sprawozdawczego. Obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych powstaje w momencie: - rozpoczęcia działalności (początek ma miejsce w dniu zaistnienia pierwszego zdarzenia wywołującego skutki majątkowe lub finansowe), - początku następnego roku obrotowego, - dokonania zmiany formy prawnej, - dokonania wpisu do rejestru połączenia jednostek lub ich podziału, - rozpoczęcia likwidacji lub wszczęcia postępowania upadłościowego. Najczęściej jednak obowiązek zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych powstaje w związku z kończącym się rokiem obrotowym. W przypadku spółek zobowiązanych do stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych momentem tym może być koniec dowolnego miesiąca. Istnieje jednak jedna zasada, a mianowicie musi to być 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Podstawą do otwarcia…
Więcej