Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały obarczone grupy jednostek, które są ze sobą powiązane kapitałowo, tworząc tym samym np. grupę kapitałową. Tą formę sprawozdania finansowego sporządza się na poziomie jednostki dominującej, która nad pozostałymi podmiotami z tej grupy, stanowi kontrolę. Spółki podległe w tej spółce, nazywane są spółkami zależnymi. W tytułowym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmowane są dane nie tylko spółki dominującej, ale również wspomnianych już spółek zależnych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podobnie jak inne sprawozdania, obowiązkowe sporządzone i wysłane musi być w formie elektronicznej.

Konsolidacja sprawozdania oznacza nic innego, jak połączenie sprawozdań finansowych jednostek, które wchodzą w skład danej grupy kapitałowej. Wówczas sumuje się odpowiednie pozycje ze sprawozdań finansowych sporządzonych w jednostce dominującej oraz w jednostkach zależnych. W trakcie sumowania, należy wziąć pod uwagę niektóre wyłączenia, których przykładem mogą być transakcje prowadzone wewnątrz grupy.

Sprawozdania poddaje się konsolidacji głównie ze względu chęci dokonania weryfikacji tego, czy dana grupa przedsiębiorstw, nie stanowi monopolu poprzez dominujące udziały w rynku. Dodatkowo, zadaniem skonsolidowanego sprawozdania jest ujawnienie sytuacji deformujących obraz stanu finansowego jednostki dominującej poprzez przeprowadzanie transakcji wewnątrz danej grupy, bądź sytuacji, w których część osiągniętych zysków danej grupy, jest przenoszona do tzw. rajów podatkowych.