Koszty i ich układ rodzajowy

Jednym z występujących w Polsce układów kosztów w prowadzonej działalności gospodarczej jest właśnie układ rodzajowy, który dzieli występujące w firmie koszty pod względem przedmiotu, z którym powiązane są poszczególne koszty. Wspomniane koszty mogą wiązać się z materiałami, energią, jak również konkretnym środkiem trwałym. W praktyce ewidencjonowanie owych kosztów wiążę się z kosztami poniesionymi w danym okresie sprawozdawczym, a nie jak mogłoby się wydawać – w okresie, do którego się odnoszą. Jak chodzi o koszty układu rodzajowego, to możemy je następująco podzielić: - AMORTYZACJA, czyli koszty zużycia środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych, - ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, czyli koszty zużycia podstawowych materiałów oraz surowców, zapasowych części biurowych, opakowań, energii elektrycznej, jak również wody i gazu, - USŁUGI OBCE, czyli koszty powiązane z usługami, które są świadczone przez dostawców…
Read More

O polityce rachunkowości

Księgowość pełna zobowiązuje przedsiębiorców do posiadania właściwej wiedzy w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. W wielu przypadkach przedsiębiorcy boją się prowadzenia księgowości pełnej, ponieważ na pierwszy rzut oka jest ona bardzo skomplikowana i czasochłonna. Olbrzymią zaletą tej formy prowadzenia księgowości jest to, iż pozwala na bezpieczne kontrolowanie przedsiębiorstwa. Pełna księgowość daje przedsiębiorcom możliwość ustanowienia dla firmy własnej polityki rachunkowości, co pozwala przedsiębiorstwu na przyjęcie trwania roku obrotowego, który niekoniecznie musi być zgodny z czasem trwania roku kalendarzowego. Dodatkowo warto wiedzieć, iż firma ma możliwość ustalenia własnego planu kont. Kwestia ustalenia własnej polityki rachunkowości obejmuje: - określenie roku obrotowego oraz zaliczających się do jego składu okresów, - metody wyceniania aktywów i pasywów, - sposób ustalania wyniku finansowego, - sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w zakresie swojego planu kont, wykazu ksiąg pomocniczych i…
Read More

Co to jest CŁO?

W ramach przypomnienia innych ważnych zagadnień odnośnie prowadzenia księgowości, zapraszamy na naszą stronę główną! Cło czyli opłata przewozowa to należność nakładana przez państwo na towary w związku z ich przewozem przez jego granice. CŁO pobierane jest w celu: - zwiększenia wspływów do budżetu państwa, - obrony rynku wewnętrznego, - zmiany warunków wymiany handlowej. Rodzaje ceł: - cło importowe: jego głównym celem jest ochrona produkcji krajowej, - cło eksportowe: nakładane na surowce, w celu zmuszenia przedsiębiorców do przetwarzania ich na terenie naszego kraju, - cło tranzytowe: obarczeni są nim zagraniczni kupcy, transportujący towary przez dane państwo. Jako, iż opłata ta nakładana jest na importowane produkty, wpływa ona bezpośrednio na cenę danych dóbr, a to z kolei odbija się na zmniejszeniu na nie popytu. Cła wspierają zatem rodzime rynki. Niekorzystne aspekty cła…
Read More