Koszty i ich układ rodzajowy

Jednym z występujących w Polsce układów kosztów w prowadzonej działalności gospodarczej jest właśnie układ rodzajowy, który dzieli występujące w firmie koszty pod względem przedmiotu, z którym powiązane są poszczególne koszty. Wspomniane koszty mogą wiązać się z materiałami, energią, jak również konkretnym środkiem trwałym. W praktyce ewidencjonowanie owych kosztów wiążę się z kosztami poniesionymi w danym okresie sprawozdawczym, a nie jak mogłoby się wydawać – w okresie, do którego się odnoszą.

Jak chodzi o koszty układu rodzajowego, to możemy je następująco podzielić:
– AMORTYZACJA, czyli koszty zużycia środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych,
– ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, czyli koszty zużycia podstawowych materiałów oraz surowców, zapasowych części biurowych, opakowań, energii elektrycznej, jak również wody i gazu,
– USŁUGI OBCE, czyli koszty powiązane z usługami, które są świadczone przez dostawców zewnętrznych,
– PODATKI I OPŁATY, czyli koszty dotyczące opłat, które mają charakter publicznoprawny,
– WYNAGRODZENIA, czyli koszty, które wiążą się z obowiązkiem wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia na wykonaną pracę.