Biuro rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Dotychczas obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy spoczywał wyłącznie na tych biurach rachunkowych, które świadczyły usługi w zakresie prowadzenia pełnej księgowości. W związku ze zmianami, jakie wprowadzone zostały 31 lipca, lista zobowiązanych podmiotów została rozszerzona na wszystkie biura, nawet te zajmujące się wyłącznie uproszczoną księgowością oraz: - przedsiębiorców sporządzających deklaracje prowadzących księgi podatkowe, udzielających porad i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego i celnego, - pośredników w obrocie nieruchomościami, - przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z obrotem lub pośrednictwem w obrocie dziełami sztuki, antykami oraz przedmiotami kolekcjonerskimi. W praktyce nowy obowiązek oznacza konieczność: - wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za realizację przyjętych celów, - opracowania wewnętrznych procedur, - wdrożenie procedury sygnalizowania naruszeń przepisów, - przyjęcie zasad archiwizacji dokumentów, - przeprowadzenia szkolenia dla pracowników.
Read More

Uproszczenie rachunkowości przez rząd

O co chodzi? Resort finansów proponuje uproszczenia w rachunkowości, z których skorzystać będzie mogło 34 tys. małych firm. Pozwoli to na zaoszczędzenie ok 17 mln złotych. Co przewiduje projekt? Niższe koszty rachunkowości przygotowania sprawozdania finansowego. Możliwe będzie znacznie skrócenie sprawozdania finansowego.Bardziej uproszczony ma być bilans- jedynie kilka pozycji aktywów i kilka pozycji pasywów, a także rachunek zysków i strat. Sporządzanie informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności ma nie być wymagane. Co więcej najmniejsze firmy nie będą musiały sporządzać rachunku przepływów pieniężnych czy zestawienia zmian w kapitale własnym (również w sytuacji, gdy ich sprawozdanie finansowe  będzie podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta). Firmy mikro sporządzając wycenę aktywów i pasywów nie będą brały pod uwagę wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia. Kto na tym skorzysta? Jednostki mikro. Które to są jednostki? Według dyrektywy UE należą do…
Read More