Uproszczenie rachunkowości przez rząd

O co chodzi? Resort finansów proponuje uproszczenia w rachunkowości, z których skorzystać będzie mogło 34 tys. małych firm. Pozwoli to na zaoszczędzenie ok 17 mln złotych. Co przewiduje projekt? Niższe koszty rachunkowości przygotowania sprawozdania finansowego. Możliwe będzie znacznie skrócenie sprawozdania finansowego.Bardziej uproszczony ma być bilans- jedynie kilka pozycji aktywów i kilka pozycji pasywów, a także rachunek zysków i strat. Sporządzanie informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności ma nie być wymagane. Co więcej najmniejsze firmy nie będą musiały sporządzać rachunku przepływów pieniężnych czy zestawienia zmian w kapitale własnym (również w sytuacji, gdy ich sprawozdanie finansowe  będzie podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta). Firmy mikro sporządzając wycenę aktywów i pasywów nie będą brały pod uwagę wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia. Kto na tym skorzysta? Jednostki mikro. Które to są jednostki? Według dyrektywy UE należą do…
Więcej