Uproszczenie rachunkowości przez rząd

O co chodzi?

Resort finansów proponuje uproszczenia w rachunkowości, z których skorzystać będzie mogło 34 tys. małych firm. Pozwoli to na zaoszczędzenie ok 17 mln złotych. Co przewiduje projekt? Niższe koszty rachunkowości przygotowania sprawozdania finansowego. Możliwe będzie znacznie skrócenie sprawozdania finansowego.Bardziej uproszczony ma być bilans- jedynie kilka pozycji aktywów i kilka pozycji pasywów, a także rachunek zysków i strat. Sporządzanie informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności ma nie być wymagane.

Co więcej najmniejsze firmy nie będą musiały sporządzać rachunku przepływów pieniężnych czy zestawienia zmian w kapitale własnym (również w sytuacji, gdy ich sprawozdanie finansowe  będzie podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta). Firmy mikro sporządzając wycenę aktywów i pasywów nie będą brały pod uwagę wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia.

Kto na tym skorzysta?

Jednostki mikro. Które to są jednostki? Według dyrektywy UE należą do nich:

  • spółki akcyjne

  • spółki z o.o.

  •  spółki komandytowo-akcyjne

Firmy te uznawane są za jednostki mikro, gdy w roku obrotowym nie przekroczyły dwóch z trzech kryteriów:

  •  wysokość sumy bilansowej 1,5 mln zł,

  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 mln zł

  • przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 10 osób.

Projekt ustawy przewiduje jednak rozszerzenie grupy jednostek mikro o

  • osoby fizyczne

  • spółki cywilne osób fizycznych

  • spółki jawne osób fizycznych

  • spółki partnerskie

jeżeli przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły nie mniej niż 1 200 000 i nie więcej niż 2 000 000 euro (równowartość w walucie polskiej) za poprzedni rok obrotowy.