Opłaty lokalne

Pod pojęciem „opłat lokalnych” kryje się danina publiczna o charakterze poza podatkowych. Warto zaznaczyć, że ten rodzaj opłat określa się jako: - pieniężne, - przymusowe, - bezzwrotne. Opłaty lokalne należą do grupy opłat związanych z czynnościami urzędowymi. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wyróżnia następujące rodzaje opłat lokalnych: 1. opłata targowa (pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach) 2. opłata miejscowa (kwota, którą obowiązkowo musimy ponieść wyjeżdżając do miejscowości w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych) 3. opłata uzdrowiskowa (pobierana jest od osób przebywających w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych) 4. opłata od posiadania psa (ta opłata zależy od zasad ustalonych przez radę gminy, nie jest to opłata obowiązkowa) Ten rodzaj opłat jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania dla gmin.
Read More

Termin składania sprawozdania finansowego

Prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego w formie elektronicznej to nie wszystko co należy do obowiązków przedsiębiorców, prowadzących pełną księgowość. Po terminie w którym należy przygotować sprawozdanie finansowe, jednostki gospodarcze mają kolejne trzy miesiące czasu, by odpowiedni organ (zgromadzenie wspólników lub zgromadzenie akcjonariuszy) zatwierdziło sprawozdania finansowe. Tak sporządzone i zatwierdzone sprawozdanie powinno zostać opatrzone elektronicznym podpisem i wysłane. Jednostki, których rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, czyli zgodnie z rokiem kalendarzowym, mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe w terminie do 31 marca, a więc do 30 czerwca wypada ostateczny termin na zatwierdzenie sprawozdania. Inaczej jest w tych jednostkach, gdzie rok obrotowy jest przesunięty.  Sprawozdanie trzeba wykonać w terminie do trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego oraz do kolejnych trzech miesięcy na zatwierdzenie po sporządzeniu. Co jednak z jednostkami gospodarczymi, które nie…
Read More