Zapis księgowy – definicja oraz sposób poprawienia błędów

Jak się okazuje prowadzenia firmowej księgowości w głównej mierze opiera się na tym, iż do ksiąg rachunkowych z danego okresu sprawozdawczego, należy wprowadzić każde zdarzenie, które miało miejsce w tymże okresie sprawozdawczym. Dokonuje się tego w postawi tzw. zapisów. Wspomniane zapisy są dokonywane w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc, które mogłyby dać możliwość na jakiekolwiek dopiski, bądź edycje. Najpopularniejsze w ostatnich latach prowadzenie ksiąg rachunkowych przy pomocy komputera, wymaga zastosowania odpowiednich procedur oraz środków, które będą ochraniały przed zniszczeniem, modyfikacją oraz ewentualnym ukryciem zapisu. W prawidłowym zapisie księgowym powinny znaleźć się dane takie, jak: - data wykonania danej operacji, - precyzyjne określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego danego dowodu księgowego, który stanowi podstawę zapisu, - jasny i zrozumiały tekst, skrót, bądź kod opisu danej operacji (wymagana lista skrótów i kodów z…
Więcej

Podatek PIT

Podatek PIT to podatek dotyczący dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Jego angielskie rozszerzenie „Personal Income Tax” w tłumaczeniu na polski oznacza „podatek od dochodów osobistych”. W Polsce podatek PIT uregulowany jest ustawą z dnia 26 lipca 1991 r., ale również Konstytucją RP oraz wieloma innymi ustawami (także międzynarodowymi). Obowiązkiem rozliczenia podatku PIT objęte są wszystkie osoby, które w danym roku wykazały dochód na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych czy podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Progi podatkowe są jednym ze sposobów obliczania podatków. W Polsce istnieją dwa progi: I PRÓG: 18 % (jeśli dochód wynosi mniej niż 85 528 zł), II PRÓG: 32 % (jeśli dochód jest większy niż 85 528 zł).* *Ważne: nadwyżka jest opodatkowana i odejmowana od dochodu. Istnieje również podatek liniowy, którego próg wynosi 19 %. Jest to szczególnie…
Więcej

Metody inwentaryzacji

Przeprowadzanie inwentaryzacji jest obowiązkiem przedsiębiorców, który musi być spełniony przynajmniej raz w roku, pod koniec roku obrotowego. Polega ona na ustaleniu zgodności stanu księgowego ze stanem faktycznym, o czym można było się dowiedzieć w poprzednich wpisach. Inwentaryzacja może być bardzo różna i dopasowana do aktualnych potrzeb jednostki. Wyróżnia się więc, ze względu na zakres: inwentaryzację pełną (obejmuje wszystkie składniki majątku) i inwentaryzację częściową (wybrane elementy majątku). Inwentaryzacja może się również odbywać cyklicznie lub w razie potrzeby (doraźnie). Inwentaryzacja może być przeprowadzona ręcznie lub za pomocą narzędzi informatycznych, wspomagających przez sprzęt elektroniczny. Identyfikacja poszczególnych elementów majątku metodą automatyczną wykorzystuje znakowanie i odczyt za pomocą kodów kreskowych oraz znaczników RFID. Dane zidentyfikowane przez czytniki i kolektory przetwarzane są przez oprogramowanie współpracujące z bazami danych. Do rodzajów inwentaryzacji można zaliczyć: - SPIS Z…
Więcej