Tania księgowość spółki z o.o. 2023

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) to jedna z najpopularniejszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. wymaga zachowania zgodności z przepisami prawa i spełnienia określonych wymogów. W tym artykule przyjrzymy się bliżej księgowości spółki z o.o., wskazując na najważniejsze aspekty i obowiązki związane z jej prowadzeniem. Czego dowiesz się z artykułu: Obowiązujące przepisy prawne dotyczące księgowości spółki z o.o. Dokumentacja księgowa spółki z o.o. Księgi rachunkowe w spółce z o.o. Raportowanie finansowe spółki z o.o. Odpowiedzialność za prowadzenie księgowości w spółce z o.o. Obowiązujące przepisy prawne dotyczące księgowości spółki z o.o. Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. jest regulowane przez przepisy prawne, takie jak Ustawa o rachunkowości, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz Ustawa o podatkach dochodowych. Należy zapoznać się z tymi przepisami…
Read More

Karta Polaka

Karta Polaka jest deklaracją, która nadaje przynależność do naszego kraju. To właśnie dzięki niej każdy posiadacz dostaje pewne uprawnienia, które pozwalają mu na bezproblemowe życie w Polsce.  Dzięki Karcie Polaka możliwe jest: otrzymanie pomocy konsula w wypadku zagrożenia życia odbywanie studiów i innych form kształcenia uczestnictwo w badaniach naukowych zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej  zwolnienie z opłat konsularnych pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową dla Polaków za granicą otrzymanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce  Kartę Polaka można zdobyć wyłącznie poprzez spełnienie odpowiednich warunków. Między innymi jest to znajomość języka polskiego w stopniu podstawowym i kultury, działanie na rzecz promocji kraju. Poza tym należy złożyć odpowiednie wnioski i oświadczenia do konsula i odpowiednich urzędów.  Taka…
Read More

Co powinien zawierać dowód księgowy?

Dowodem księgowym nazywamy dokument stwierdzający zaistnienie zdarzenia gospodarczego. Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest udokumentowanie każdej operacji gospodarczej, która ma miejsce w firmie. Dowód księgowy musi zawierać szczegółowe informacje na temat zaistniałej operacji gospodarczej. Na postawie zapisów w dowodzie księgowym prowadzimy ewidencje w księgach rachunkowych. Co powinien zawierać dowód księgowy? Konkretne informacje zostały określone w art. 21 UoR : - określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; - określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; - opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych; - datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu; - podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów; - stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w…
Read More