Karta Polaka

Karta Polaka jest deklaracją, która nadaje przynależność do naszego kraju. To właśnie dzięki niej każdy posiadacz dostaje pewne uprawnienia, które pozwalają mu na bezproblemowe życie w Polsce.  Dzięki Karcie Polaka możliwe jest: otrzymanie pomocy konsula w wypadku zagrożenia życia odbywanie studiów i innych form kształcenia uczestnictwo w badaniach naukowych zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej  zwolnienie z opłat konsularnych pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową dla Polaków za granicą otrzymanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce  Kartę Polaka można zdobyć wyłącznie poprzez spełnienie odpowiednich warunków. Między innymi jest to znajomość języka polskiego w stopniu podstawowym i kultury, działanie na rzecz promocji kraju. Poza tym należy złożyć odpowiednie wnioski i oświadczenia do konsula i odpowiednich urzędów.  Taka…
Więcej

Co powinien zawierać dowód księgowy?

Dowodem księgowym nazywamy dokument stwierdzający zaistnienie zdarzenia gospodarczego. Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest udokumentowanie każdej operacji gospodarczej, która ma miejsce w firmie. Dowód księgowy musi zawierać szczegółowe informacje na temat zaistniałej operacji gospodarczej. Na postawie zapisów w dowodzie księgowym prowadzimy ewidencje w księgach rachunkowych. Co powinien zawierać dowód księgowy? Konkretne informacje zostały określone w art. 21 UoR : - określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; - określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej; - opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych; - datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu; - podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów; - stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w…
Więcej

Kasa fiskalna online dla kolejnych branż od lipca!

Wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej zobowiązanych jest do wdrożenia nowych regulacji prawnych mających na celu usprawnienie kontroli podatnika. Mowa to kasach fiskalnych online, które umożliwiają bieżące raportowanie do szefa KAS. Od 2019 roku wdrażanie kas fiskalnych online następuje etapami. Od lipca za wdrożenie kasy fiskalnej online odpowiedzialni są branże: - fryzjerskie, - kosmetyczne i kosmetologiczne, - budowlane, - w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i stomatologów, - prawnicze, - związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu). ULGA NA ZAKUP KASY FISKALNEJ Istnieje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w wysokości 90% jej ceny zakupu. Wartość nie może jednak przekroczyć kwoty 700 zł. Warto również zaznaczyć, że przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z najmu kasy fiskalnej online, co stanowi korzystniejsze rozwiązanie dla…
Więcej