Bilans

W organizacjach, w których prowadzona jest księgowość na podstawie pełnej rachunkowości, elementem koniecznym jest bilans, który należy do obowiązkowych sprawozdań finansowych. Czym dokładnie jest bilans? Zestawieniem aktywów i pasywów podmiotu na początek okresu sprawozdawczego (bilans otwarcia) i na jego koniec (bilans zamknięcia). Każdy bilans w jednostkach gospodarczych ma określone cechy. Należą do nich: przejrzystość rzetelność ciągłość sprawdzalność zupełność Na podstawie IV dyrektywy Unii Europejskiej bilans może być sporządzony w dwóch układach: jednostronnym bądź dwustronnym. Aktywa w bilansie dzielą się na trwałe i obrotowe. Aktywa trwałe:  wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe inwestycje długoterminowe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe:  zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa natomiast dzielą się na kapitał własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Kapitał własny:  Kapitał podstawowy Należne wpłaty na kapitał…
Read More