Bilans

W organizacjach, w których prowadzona jest księgowość na podstawie pełnej rachunkowości, elementem koniecznym jest bilans, który należy do obowiązkowych sprawozdań finansowych. Czym dokładnie jest bilans? Zestawieniem aktywów i pasywów podmiotu na początek okresu sprawozdawczego (bilans otwarcia) i na jego koniec (bilans zamknięcia).

Każdy bilans w jednostkach gospodarczych ma określone cechy. Należą do nich:

 • przejrzystość

 • rzetelność

 • ciągłość

 • sprawdzalność

 • zupełność

Na podstawie IV dyrektywy Unii Europejskiej bilans może być sporządzony w dwóch układach: jednostronnym bądź dwustronnym.

Aktywa w bilansie dzielą się na trwałe i obrotowe.

Aktywa trwałe: 

 • wartości niematerialne i prawne

 • rzeczowe aktywa trwałe

 • należności długoterminowe

 • inwestycje długoterminowe

 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe: 

 • zapasy

 • należności krótkoterminowe

 • inwestycje krótkoterminowe

 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pasywa natomiast dzielą się na kapitał własny oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Kapitał własny: 

 • Kapitał podstawowy

 • Należne wpłaty na kapitał (wartość ujemna)

 • udziały (akcje) własne (wartość ujemna)

 • kapitał zapasowy

 • kapitał z aktualizacji wyceny

 • pozostałe kapitały rezerwowe

 • zysk (strata) z lat ubiegłych

 • zysk (strata) netto

 • odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 

 • rezerwy na zobowiązania

 • zobowiązania długoterminowe

 • zobowiązania krótkoterminowe

 • rozliczenia międzyokresowe