Zwolnienie pracownika

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy precyzuje Kodeks Pracy. Może to być odpowiednio:
– rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron,
– przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
– przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
– z upływem czasu trwania umowy.

Każdy z tych sposobów implikuje inny tryb realizacji zakończenia stosunku pracy. Co ważne, pracodawca każdorazowo musi podać pracownikowi przyczynę zwolnienia, zachowując również zgodne z Kodeksem Pracy terminy wejścia w życie wypowiedzenia. Już po ustaniu stosunku pracy do obowiązków pracodawcy należy rozliczenie pracownika w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego, wypłata należnego mu wynagrodzenia wraz z przysługującymi mu dodatkami. Pracownikowi należy się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *