Zerowy PIT dla młodych

W dniu 25 czerwca został przyjęty przez Radę Ministrów projekt o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt ten zakłada zerowy PIT dla młodych pracowników.

Regulacja prawna ma zacząć obowiązywać od sierpnia 2019 roku.

Przepisy projektu mówią o tym, że regulacja dotyczyć będzie przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł, czyli górnej granicy pierwszego progu skali podatkowej.

Ustawodawca zaznaczył, że zerowy PIT dla młodych określa kolejne zwolnienie w podatku dochodowym. Zwolnieniu podlegać będą przychody z tytułu np. umowy o pracę, umowy zlecenie, ale już np. umowa o dzieło, czy przychody z tytułu działalności gospodarczej z tego zwolnienia korzystać nie mogą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *