Sposoby ustalania wyniku finansowego

Jakie obowiązują sposoby ustalania wyniku finansowego? Od czego uzależniony jest wybór metody?

Na początku artykułu warto wyjaśnić czym jest wynik finansowy. Tym pojęciem określamy różnicę między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi bezpośrednio w związku z uzyskaniem tych przychodów oraz kosztami ogólnymi okresu.

Wynik może przyjmować wielkość dodatnią lub ujemną – zysk lub stratę. W niektórych przypadkach wielkość ustala się na poziomie zero, gdy przychody równają się kosztom.

Na sposób zamknięcia kont oraz ustalenia wyniku finansowego wpływa przede wszystkim przyjęta przez jednostkę metoda ewidencji kosztów oraz wybrany wariant sporządzania rachunku zysków i strat.

W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat mamy do wyboru:
– wariant porównawczy;
– wariant kalkulacyjny;

Podstawowe różnice wariantów wynikają ze sposobu prezentacji danych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *