Składniki pasywów

Firmy prowadzące księgi rachunkowe w bilansie wykazują majątek trwały oraz obrotowi i źródła jego finansowania, zwiane pasywami.

Pasywa można podzielić według stopnia wymagalności:
1. kapitał własny ( wartości wniesione do spółki przez wspólników, a także środki uzyskane w trakcie działalności) wyróżniamy:

a) podstawowy,
b)zapasowy,
c) rezerwowy,
d) z aktualnej wyceny,
e) niepodzielony zysk lub niepokryta strata z roku obrotowego i lat ubiegłych,
f) zysk lub strata za bieżący rok obrotowy.

2. Kapitał obcy czyli zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które podlegają zwrotowi w określonym czasie:

a) zobowiązania krótkoterminowe wymagalne w ciągu 1 roku od dnia bilansowego np. zobowiązana z dostaw i usług, kredyty i pożyczki, wynagrodzenia, podatki i świadczenia publicznoprawne,

b) zobowiązania długoterminowe ich okres wymagalności następuje po okresie 1 roku np. zobowiązania wobec jednostek powiązanych, jednostek w których firma posiada zaangażowany kapitał, kredyty, pożyczki, obligacje czy weksle własne,

c) rezerwy na zobowiązania można wiarygodnie oszacować, jednak ich wymagalność nie jest pewna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *