Kiedy należy wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Kiedy należy wydać pracownikowi świadectwo pracy? Czy to obowiązek pracodawcy?

Na początku wyjaśnijmy czym jest świadectwo pracy i w jakich sytuacjach jest wydawane pracownikowi.

Świadectwo pracy to dokument wydawany w sytuacji wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy ( dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę, czyli umowy na czas nieokreślony, określony i na okres próbny). W świadectwie pracy należy uwzględnić dane dotyczące:
• wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
• okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy
• urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;
• wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
• wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
• wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
• wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
• okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy;
• zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
• liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
• okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
• okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
• wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
• okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
• zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
• należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
• informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach – na żądanie pracownika.

Kiedy należy wydać pracownikowi świadectwo pracy?

Świadectwo pracy pracodawca powinien wydać pracownikowi w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub w wyjątkowych sytuacjach w terminie 7 dni od dnia o wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
W przypadku niedopełnienia formalności przez pracodawcę, pracownik ma prawo złożyć skargę do PIP oraz wszczęcia postępowania wobec pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *