Inwentaryzacja – różne metody

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność, mają możliwość przeprowadzania w niej inwentaryzacji na różne sposoby. Aczkolwiek ważne jest, aby stosowana metoda została wspomniana w polityce rachunkowości. W polskim prawie zostały opisane poniższe metody inwentaryzacji.

1. Pełna inwentaryzacja okresowa, która polega na tym, że ustala się rzeczywiste stany wszystkich składników aktywów oraz pasywów objętych inwentaryzacją (np. materiały, środki trwałe).

2. Inwentaryzacja ciągła, która polega na przeprowadzaniu regularnie w czasie trwania okresu inwentaryzacyjnego w różnych, planowo określonych terminach, spisu z natury poszczególnych składników tak, aby wszystkie środki z tego okresu były objęte inwentaryzacją z określoną częstotliwością, jak również na bieżącym ustaleniu i rozliczeniu ilościowym i wartościowym różnic inwentaryzacyjnych.

3. Wyrywkowa inwentaryzacja, która wiążę się z ustaleniem tylko konkretnych składników objętych inwentaryzacją aktywów. Przykładem mogą być materiały, wyroby gotowe oraz półfabrykaty, które inwentaryzowane metodą wyrywkową należy dobrać w taki sposób, aby cel inwentaryzacji został zrealizowany. Stanem rzeczywistym składników nieobjętych inwentaryzacją wyrywkową jest ich stan ewidencyjny. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca będzie chciał zbyć składniki majątku na rzecz innej osoby, bądź zmienić osobę materialnie odpowiedzialną, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji pełnej. W takiej sytuacji nie ma możliwości przeprowadzenie inwentaryzacji metodą wyrywkową.

4. Inwentaryzacja doraźna, która polega na przeprowadzeniu spisu z natury na wypadek nagłej potrzeby np. w przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej, wypadków losowych, kradzieży, bądź rewizji i kontroli.

5. Uproszczona metoda inwentaryzacji, która polega przede wszystkim na posługiwaniu się danymi ewidencji analitycznej w zakresie stanu składników majątku, które są spisywane z natury. Może być stosowana jedynie pod warunkiem zorganizowania w czasie trwania spisu sprawnie działającego systemu kontroli, który zapewnia ujęcie w spisie rzeczywistego stanu tych środków.

W każdym przypadku inwentaryzacja jest przeprowadzana w oparciu o zarządzenie kierownika jednostki, w którym określić należy składniki majątku, a także termin inwentaryzacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *