Doradztwo podatkowe

Świadczenie usług z zakresu doradztwa podatkowego wymaga uzyskania wpisu na listę doradców podatkowych. Zdobycie tego wyróżnienia wiąże się z koniecznością zdobycia wiedzy z zakresu rachunkowości, ewidencji podatkowej, zasad prowadzenia ksiąg podatkowych, prawa podatkowego celnego i skarbowego. Potwierdzeniem opanowania materiału jest dwuczęściowy egzamin, składający się z części pisemnej i ustnej, który zawiera łącznie 110 pytań oraz jedno zadanie do rozwiązania. Bardzo wysokie wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o uzyskanie wpisu na listę sprawia, że tytuł ten jest niezwykle prestiżowy oraz stanowi poświadczenie kompetencji i umiejętności.

Uzyskanie wpisu do rejestru doradców podatkowych zapewnia uzyskanie uprawnień do:

– prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych oraz pozostałych dokumentów do celów podatkowych, w imieniu podatników oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,
– udzielanie porad, opinii, wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych i celnych oraz związanych z nimi spraw egzekucji administracyjnej,
– reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej,
– reprezentowanie w czasie sądowej kontroli postanowień, decyzji i aktów administracyjnych,
– sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *