Czy każdy może zostać księgowym?

Zawód księgowego wymaga spełnienia określonych w przepisach wymagań. O jakich wymaganiach mowa? Czy każdy może zostać księgowym?

Warto zaznaczyć, że wykonywanie zawodu księgowego wymaga ponoszenia odpowiedzialności za popełnione błędy oraz rzetelnego wypełniania obowiązków opartych na przepisach prawnych.

Zgodnie z regulacjami wprowadzonymi w 2013-2014 roku dostęp do wykonywania czynności w ramach zawodu księgowego został znacznie ułatwiony. Deregulacji poddano usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Obecnie zawód księgowego może wykonywać osoba, która:

  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ściśle określony katalog przestępstw, czyli za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,
  • posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

W ostatnim czasie coraz głośniej mówi się o potrzebach wprowadzenia zawodu księgowego na listę zawodów regulowanych. Po wdrożeniu tego rozwiązania zawód księgowego będzie mogła wykonywać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i zezwolenia w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *