Co powinien zawierać dowód księgowy?

Dowodem księgowym nazywamy dokument stwierdzający zaistnienie zdarzenia gospodarczego. Istotnie należy zaznaczyć, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest udokumentowanie każdej operacji gospodarczej, która ma miejsce w firmie.

Dowód księgowy musi zawierać szczegółowe informacje na temat zaistniałej operacji gospodarczej. Na postawie zapisów w dowodzie księgowym prowadzimy ewidencje w księgach rachunkowych.

Co powinien zawierać dowód księgowy?

Konkretne informacje zostały określone w art. 21 UoR :

– określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;

– określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;

– opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;

– datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu;

– podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;

– stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *