CIT jako podatek dochodowy od osób prawnych

Definicja
Jest podatkiem bezpośrednim obciążającym dochody wypracowywane przez osoby prawne. Stawka tego podatku w Polsce wynosi obecnie 19 %. Podstawa opodatkowania to dochód zmniejszony o koszty jego uzyskania.

CIT

Zakres podmiotowy, czyli podatnicy CIT:
– wszelkie osoby prawne bez względu na fakt, w jaki sposób tę osobowość nabyły,
– spółki kapitałowe w organizacji,
– spółki komandytowo-akcyjne,
– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (wyjątkiem są spółki osobowe),
– podatkowe grupy kapitałowe,
– spółki nieposiadające osobowości prawnej, ale mające siedzibę, bądź zarząd w innym państwie.

Zwolnienie z podatku CIT przysługuje:
– funduszom inwestycyjnym,
– funduszom emerytalnym,
– organizacjom pożytku publicznego,
– organizacjom kościelnym,
– spółkom, które prowadzą działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Obowiązki
Podatnicy CIT mogą wybrać, czy będą wpłacać zaliczkę na ten podatek za okres miesięczny, czy kwartalny. W pierwszym przypadku, wpłaca się ją do 20 dnia kolejnego miesiąca. Natomiast w drugim przypadku zaliczkę uiszcza się do 20 dnia miesiąca pierwszego następującego po danym kwartale.

Zeznanie roczne CIT składa się w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca roku podatkowego jednostki. Jeśli rok ten pokrywa się z rokiem kalendarzowym, rozliczenie należy złożyć do US do końca marca następnego roku. Również w tym terminie reguluje się należny podatek.

 

2 thoughts on “CIT jako podatek dochodowy od osób prawnych

Comments are closed.