Ceny transferowe

Ceny transferowe zgodnie z ustawą o PIT oraz ustawą o CIT, to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy. W oparciu o tę definicję można zatem stwierdzić, że ceny transferowe to ceny sprzedanych dóbr i usług oraz wartości niematerialnych i prawnych ustalone przez podmioty powiązane, które w konsekwencji mają wpływ na ostateczny wynik finansowy przedsiębiorstwa oraz wskaźniki finansowe. 

Ceny transferowe są istotnym czynnikiem w kwestii ustalania zobowiązań podatkowych, uwzględniającym podział na państwa, w których działają przedsiębiorstwa wielonarodowe.

Do ustalenia cen transferowych dochodzi w momencie występowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Wyróżnia się:
podmiot krajowy – podmiot biorący bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu lub kontroli innym przedsiębiorstwem położonym za granicą lub posiadający udział w kapitale przedsiębiorstwa,
– podmiot zagraniczny – podmiot, który bierze bezpośredni lub pośredni udział w zarządzaniu podmiotem krajowym lub posiada udziały w jego kapitale,
– te same osoby fizyczne lub prawne – które biorą udział w zarządzaniu i kontroli podmiotem zagranicznym i podmiotem krajowym lub posiadają udziały w ich kapitale i w wyniku tych powiązań  ustalone zostały warunki, które nie byłyby stosowane, gdyby podmioty to działały niezależnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *