E-zwolnienia – kiedy przesłać?

Pracownik, który nie może wykonywać powierzonej mu pracy z powodu choroby musi odpowiednio zgłosić zaistniałą sytuację u pracodawcy. W związku z tym skorzystać może z tradycyjnej formy lub elektronicznego e-zwolnienia. Wprowadzenie deklaracji on-line to duże ułatwienie dla osób chorych, które dotychczas taki dokument przekazywali bezpośrednio. W przypadku stanu zdrowia, który nie pozwala na spotkanie się z pracodawcą, przesłanie zwolnienia elektronicznego jest o wiele prostsze. Regulamin pracy nie określa dokładnie szczegółów dotyczących zwolnień lekarskich. Jeżeli brak jest dokładnie określonego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy to pracownik ma prawo zawiadomić o chorobie pracodawcę osobiście lub przez inną osobę, ewentualnie za pomocą określonego środka łączności. Bez względu na formę zwolnienia, w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się w pracy, pracownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić i usprawiedliwić nieobecność w terminie nie później niż w…
Read More