Zatrudnianie młodocianych – nowe przepisy

Pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników czekają zmiany, które mają wejść w życie od 1 września 2018 roku. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18 lat. Po zmianie przepisów za młodocianego pracownika uznawać się będzie osobę, która ukończyła 15 lat oraz nie ukończyła 18 lat. Zatrudnianie młodocianego pracownika jest dozwolone pod ściśle określonymi warunkami. Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia z młodocianym pracownikiem umowy na czas nieokreślony. Młodociany pracownik do czasu ukończenia 18 roku życia ma obowiązek się dokształcać. Czas pracy młodocianego: - w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, - powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Młodocianego nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej. Młodociany, którego czas pracy jest dłuższy…
Read More