Księgowość uproszczona

Drugą możliwością prowadzenia księgowości oprócz ksiąg rachunkowych jest uproszczona księgowość. Celem jej powstania było ułatwienie prowadzenia działalności przez mikro jednostki. Bowiem wszystkie podmioty nie przekraczające limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych (2 000 000 euro) oraz prowadzące działalność w dozwolonej formie, mogą wybrać jedną z trzech uproszczonych form prowadzenia rachunkowości. Oto one: - Podatkowa księga przychodów i rozchodów - polegająca na ewidencjonowaniu przychodów ze sprzedaży, zakupów towarów i materiałów podstawowych oraz wydatków, zapisywanych w księdze. Cechą charakterystyczną KPiR jest występowanie kolumn, służących ewidencji. - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - sposób ustalania zobowiązania podatkowego, polegającego na rejestracji przychodów z działalności i na ich podstawie ustalaniu zobowiązania podatkowego. - Karta podatkowa - sposób ustalania zobowiązania podatkowego bez ustalania podstawy wymiaru, lecz uwzględniający rodzaj działalności, miejsce jej wykonywania oraz liczbę zatrudnionych pracowników.
Read More