Czym jest środek trwały?

Środki trwałe to majątek jednostki składający się z rzeczowych aktywów przedsiębiorstwa. Istotnie należy zaznaczyć, że kwalifikując daną rzecz do środka trwałego musimy zwrócić uwagę, aby spełniała określone cechy charakterystyczne dla środków trwałych. Środki trwałe powinny charakteryzować się: - długim czasem użytkowania, najczęściej powyżej roku - postacią rzeczową - zdatnością do użytku - wykorzystywane na potrzeby jednostki Do środków trwałych zaliczamy: - środki transportu - inwentarz żywy - urządzenia i maszyny - budynki, lokale itp. - nieruchomości Warto tutaj podkreślić, że wykorzystywany w jednostce środek trwały jest amortyzowany, co oznacza koszt przedsiębiorstwa.
Więcej

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania w bilansie tworzone są, gdy nie mamy pewności w jakim terminie lub w jakiej kwocie dane zobowiązanie zostanie uregulowane. Tworzenie takich rezerw jest regulowane przez zasady wynikające z ustawy o rachunkowości dotyczące ostrożności i współmierności przychodów i kosztów. Według tej ustawy należy uwzględnić w wyniku finansowym pewne ryzyko, na ewentualne straty, czyli właśnie stworzyć odpowiednią rezerwę. Dodatkowo, do danego okresu sprawozdawczego należy zaliczyć te koszty, które dotyczą okresów przyszłych, które nie zostały jeszcze poniesione. Ma to na celu zapewnić współmierność przychodów. Można wyróżnić dwie postaci rezerwy. Rezerwy na zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, inaczej zwane rezerwami na koszty. Rezerwy na zobowiązania wykazuje się następująco: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe
Więcej

Karta Polaka

Karta Polaka jest deklaracją, która nadaje przynależność do naszego kraju. To właśnie dzięki niej każdy posiadacz dostaje pewne uprawnienia, które pozwalają mu na bezproblemowe życie w Polsce.  Dzięki Karcie Polaka możliwe jest: otrzymanie pomocy konsula w wypadku zagrożenia życia odbywanie studiów i innych form kształcenia uczestnictwo w badaniach naukowych zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej  zwolnienie z opłat konsularnych pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową dla Polaków za granicą otrzymanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce  Kartę Polaka można zdobyć wyłącznie poprzez spełnienie odpowiednich warunków. Między innymi jest to znajomość języka polskiego w stopniu podstawowym i kultury, działanie na rzecz promocji kraju. Poza tym należy złożyć odpowiednie wnioski i oświadczenia do konsula i odpowiednich urzędów.  Taka…
Więcej