Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest obowiązkowym oraz podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego danego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu uzyskujemy informacje na temat skuteczności określonego rodzaju działalności, a także z jakim wynikiem finansowym jednostki gospodarczej mamy do czynienia. Rachunek zysków i strat pokazuje, jaką zdolność ma firma do samofinansowania oraz generowania zysków. Prezentuje on również strumienie pieniężne. W dużym uproszczeniu wynik finansowy, zysk stanowi przychody pomniejszone o koszty. Sprawozdanie to jest zestawieniem strumieni przychodów, które firma uzyskuje w ramach prowadzonej działalności i przychodów wygenerowa nych z prowadzenia operacji finansowych, z kosztami tej działalności. Wyróżnia się następujące sposoby sporządzania rachunku: wariant porównawczy wariant kalkulacyjny W kolejnym wpisie elementy rachunku wyników! Zainteresowanych stałą współpracą z biurem rachunkowym lub zleceniem sporządzenia rachunków zysków i start zapraszamy do kontaktu.
Read More