Zyski i straty nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne to skutki zdarzeń nadzwyczajnych, które były trudne do przewidzenia, powstały poza działalnością operacyjną i co ważne – nie niosą ze sobą żadnego ryzyka jej kontynuowania. Jeżeli chodzi o zyski nadzwyczajne, to są one definiowane bardzo podobnie, a mianowicie powstają one na skutek zdarzeń losowych, które były trudne do przewidzenia, również nie wiążą się z działalnością operacyjną jednostki i nie wiążą się z ryzykiem jej prowadzenia.

Wiedząc już czym są zyski, a czym straty nadzwyczajne, przedstawię pokrótce co do nich kwalifikujemy.

Tym sposobem do strat nadzwyczajnych zaliczamy:
– szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, których nie obejmuje ubezpieczenie,
– szkody, które stanowią różnicę pomiędzy wartością szkód, a wypłaconym odszkodowaniem,
– koszty związane z usuwaniem skutków tych zdarzeń.

Z kolei do zysków nadzwyczajnych zaliczamy:
– odszkodowania,
– wartość składników majątkowych, które mimo uszkodzenia, nadają się do dalszego wykorzystania.