Zawieszenie działalności

Każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, niezależnie od tego w jakiej kondycji jest jego firma, ma możliwość zawieszenia działalności na maksymalnie 2 lata. Procedura nie jest skomplikowana, ponieważ dla jednoosobowych podmiotów odbywa się poprzez założenie wniosku w CEIDG, który można złożyć za pomocą Internetu.

Aby móc zawiesić działalność, ważne jest, aby nie zatrudniać na dany moment żadnego pracownika. Przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć jako przedsiębiorcę, który nie nawiązał z pracownikami żadnego stosunku pracy w rozumieniu przepisów prawa określanych przez Kodeks Pracy, który informuje nas o tym, iż pracownikiem jest każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Należy pamiętać o tym, iż przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim bądź urlopie macierzyńskim nie przerywa stosunku pracy, a więc w tej sytuacji przedsiębiorca nie ma możliwości zawieszenia swojej działalności.

Maksymalny czas, na jaki przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność wynosi 24 miesiące. Najkrótszy termin na jaki można przerwać działalność wynosi 30 dni. Okres ten można określić w miesiącach, w dniach oraz w miesiącach i dniach.

Mimo tego, iż z opcji zawieszenia korzystają głównie jednoosobowe przedsiębiorstwa, to mogą z niego skorzystać również spółki. Jednak także w tym przypadku musi zostać spełniony warunek niezatrudniania pracowników, co w praktyce przeważnie jest najczęstszą przeszkodą.

W przypadku spółki cywilnej, zawieszenie działalności wchodzi w życie dopiero w momencie, gdy każdy ze wspólników złoży stosowne zgłoszenie o zawieszeniu spółki w CEIDG.

W przypadku, gdyby przedsiębiorca przed upływem 24 miesięcy nie wznowił zawieszonej działalności, wówczas jego wpis w CEIDG zostaje wykreślony, co wiąże się z tym, iż spółka przestaje istnieć.

W czasie, gdy firma ma status zawieszonej, przedsiębiorca nie może wykonywać żadnych czynności związanych ze swoją działalnością oraz osiągać z tego tytułu przychodów. Mimo licznych obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcy po zawieszeniu działalności, ma on również wiele praw, z których może korzystać. Możemy do nich zaliczyć to, iż:
– przedsiębiorca ma możliwość wykonywania czynności niezbędnych do tego, aby zachować i zabezpieczyć źródła przychodów,
– przedsiębiorca może przyjmować należności oraz regulować zobowiązania powstałe przed terminem zawieszenia przedsiębiorstwa,
– przedsiębiorca ma możliwość sprzedania własnych środków trwałych oraz wyposażenia firmy,
– przedsiębiorca ma możliwość (lub obowiązek) uczestniczenia w wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, podatkowych oraz administracyjnych, które są związane z prowadzoną przed zawieszeniem działalnością gospodarczą,
– przedsiębiorca jest zobowiązany wykonywania wszystkich obowiązków, które zostały mu narzucone przez przepisy prawa,
– przedsiębiorca ma możliwość, aby osiągać przychody z działalności prowadzonej zanim jego działalność została zawieszona,
– przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na tych samych zasadach, co inni przedsiębiorcy.

Zawieszenie działalności gospodarczej, jak również późniejsze jej wznowienie następuje na wniosek przedsiębiorcy, który musi dokonać zgłoszenia na formularzu CEIDG-1. Można to zrobić osobiście lub drogą elektroniczną.

zawieszenie-firmy