Zasady rachunkowości – zasada współmierności

W rachunkowości można znaleźć wiele zasad, które wydaje się, że wprowadzają spore utrudnienia i zamieszania w prowadzeniu rachunkowości. Jednak okazuje się, że są niezwykle potrzebne, by prowadzona rachunkowość dobrze odzwierciedlała stan finansowy jednostki gospodarczej.

Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest zasada memoriałowa, która stanowi, że w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym ujmuje się ogół operacji, dotyczących danego okresu. W ramach tej zasady wyróżnia się zasadę współmierności przychodów i kosztów z nimi związanych.

Zasada współmierności przychodów i kosztów z nimi związanych polega na tym, że koszty poniesione w celu osiągnięcia danych przychodów muszą być ujęte w księgach rachunkowych, w tym samym okresie rozrachunkowym, co osiągnięte przychody. Zasada ta znajduje zastosowanie głównie w kosztach bezpośrednich.