Wniosek rejestrowy dla spółki z o.o.

Polskie prawo mówi nam o tym, że aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła zacząć funkcjonować zgodnie z prawem, musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest to ogólnopolski rejestr wszystkich podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców oraz dłużników.

Jednak, aby rejestracja danej spółki mogła przebiec pomyślnie, należy prawidłowo sporządzić odpowiednie wnioski rejestracyjne, do których koniecznie należy dołączyć poniższe załączniki:
KRS-W3, a więc wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,
KRS-WE, a więc załącznik informujący o wspólnikach zakładanej spółki z o.o.,
KRS-WK, a więc załącznik informujący o organach podmiotu oraz podmiotach reprezentujących,
KRS-WL, a więc załącznik informujący o prokurentach danej spółki,
KRS-WM, a więc załącznik informujący o przedmiocie działalności spółki.

Oprócz powyższych załączników, we wniosku powinny znaleźć się informacje takie, jak:
– nazwa zakładanej spółki z o.o.,
– siedziba oraz adres spółki z o.o.,
– przedmiot działalności spółki z o.o.
– wysokość wnoszonego kapitału zakładowego,
– określenie ilości udziałów posiadanych przez wspólników,
– dane osobowe członków wchodzących w skład zarządu,
– sposób reprezentowania spółki z o.o.,
– nazwiska oraz imiona członków rady nadzorczej/komisji rewizyjnej,
– czas na jaki założona została spółka (jeśli został określony).