Ustawa o rachunkowości

Tytułowa Ustawa o rachunkowości została uchwalona 29 września 1994 roku i na obecną chwilę jest najważniejszą polską ustawą regulującą zakres oraz sposób prowadzenia rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach działających na terytorium Polski. Powszechnie nazywana jest polskim prawem bilansowym.

W ustawie tej określone zostały zasady rachunkowości oraz tryb przeprowadzania badań sprawozdań finansowych przez osoby na stanowiskach biegłych rewidentów. W ustawie tej znajdują się również zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ustawa składa się z rozdziałów, które występują w poniższej kolejności:
1. Przepisy ogólne.
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
3. Inwentaryzacja.
4. Wycena aktywów oraz pasywów, ustalenie wyniku finansowego.
5. Łączenie spółek.
6. Sprawozdania finansowe jednostki.
7. Skonsolidowane sprawozdania grupy kapitałowej.
8. Badanie, składanie do odpowiedniego Rejestru Sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.
9. Ochrona danych.
10. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
11. Odpowiedzialność karna.
12. Przepisy szczególne i przejściowe.
13. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy końcowe.
14. Załączniki.