Uproszczone sprawozdanie finansowe

Mikro jednostki od 2015 roku zostały uprawnione do sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej.

Dokument taki składa się przede wszystkim z bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji uzupełniającej, która powinna zawierać między innymi kwotę zobowiązań finansowych z tytułu gwarancji i poręczeń, które nie zostały zawarte w bilansie, zobowiązania dotyczące emerytur, kwoty zaliczek i kredytów oraz wartości udziałów własnych i przyczyny ich nabycia.

Do uproszczonej formy sporządzania sprawozdań finansowych uprawnione zostały spółki handlowe tj. spółki osobowe i kapitałowe oraz inne osoby prawne, które nie mogą przekroczyć następujących wartości:
– 1 500 000 złotych* – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
– 3 000 000 złotych*– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.
– 10 osób*– zatrudnienie średnioroczne.

Dodatkowo osoby fizyczne, które dobrowolnie prowadzą księgi rachunkowe mogą sporządzać sprawozdania uproszczone bez żadnych ograniczeń.

*Obecnie limity sporządzania sprawozdań finansowych w uproszczanej formie wynoszą:

25 500 000 zł – suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
51 000 000 zł– przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.
50 osób– zatrudnienie średnioroczne.

Małe jednostki mogą stosować uproszczenia, pod warunkiem że nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech powyższych wartości.