Umowa zlecenie

Umowa zlecenie regulowana jest przez Kodeks cywilny, jest to umowa cywilnoprawna, gdzie zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zleconej przez zleceniodawcę czynności, a zleceniodawca do zapłaty określonego wynagrodzenia.

Elementy umowy zlecenia:
– oznaczenie stron umowy,
– określenie przedmiotu zlecenia,
– określenie wysokości wynagrodzenia,
– data rozpoczęcia oraz data zakończenia umowy,
– opcjonalnie forma zapłaty wynagrodzenia,
– podpisy stron umowy.

Umowa zlecenie określana jest jako umowa starannego działania, co oznacza, że polega na dążeniu przez zleceniobiorcę do zrealizowania zadań określonych w umowie, przy zachowaniu należytej staranności. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za ostateczny efekt zlecenia. Jeżeli w umowie nie została określona odpowiedzialność zleceniobiorcy, to jest ona regulowana przepisami Kodeksu cywilnego.

Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w każdym momencie jej trwania przez każdą ze stron. Nie obowiązuje termin wypowiedzenia umowy, chyba że został on określony w umowie.