Rodzaje wyników finansowych

WYNIK FINANSOWY ZE SPRZEDAŻY 

To różnica pomiędzy wielkością przychodów osiągniętych ze sprzedaży, a kosztami ich uzyskania. W przypadku, kiedy suma przychodów ze sprzedaży przewyższa wartość kosztów ich osiągnięcia, mamy do czynienia z zyskiem ze sprzedaży. W sytuacji odwrotnej, czyli gdy przychody są niższe od kosztów, oznacza to, że firma poniosła stratę na sprzedaży.

WYNIK FINANSOWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 

Jest to wynik finansowy ze sprzedaży skorygowany o pozostałe przychody i koszty, które nie są wynikiem podstawowej działalności podmiotu gospodarczego.

WYNIK FINANSOWY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W tym wyniku bierze się pod uwagę skutki operacji finansowych podmiotu gospodarczego, które znajdują swoje odzwierciedlenie w przychodach i kosztach finansowych. W przypadku przychodów, można tu wymienić dywidendy, odsetki, zyski ze zbycia inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, aktualizację wartości inwestycji. Natomiast jeśli idzie o koszty – to odsetki, straty ze zbycia inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, aktualizację wartości inwestycji.