Pojęcie amortyzacji

Zarówno w prawie bilansowym, jak i w prawie podatkowym amortyzacja jest jednoznaczna z kosztem wynikającym ze stopniowego zużywania się posiadanych przez przedsiębiorstwo środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych. Należy wiedzieć, iż amortyzacja jest kosztem niemającym wpływu na środki pieniężne. Pojęciem nieodłącznym od amortyzacji jest umorzenie.

Wspomniane umorzenie stanowi wartościowe zużycie środka trwałego, bądź wartości niematerialnych i prawych od momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W skrócie można napisać, iż umorzenie stanowi sumę odpisów amortyzacyjnych, które zostały dokonane do danego momentu.

W ramach przypomnienia…

Ustawa o rachunkowości jako środki trwałe określa rzeczowe aktywa trwałe oraz te zrównane z nimi, które posiadają określony czas ekonomicznej eksploatacji jako dłuższy niż 1 rok, a które są kompletne, zdatne do użytku oraz przydatne w prowadzeniu działalności danej jednostki. Przykładowymi środkami trwałymi mogą być: nieruchomości, ruchomości, inwentarz żywy, itp..

Z kolei do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się wszystkie niepieniężne i nie mające fizycznej postaci, ale możliwe do zidentyfikowania środki trwałe, których używa się w trakcie procesu produkcyjnego. Przykładami wartości niematerialnych i prawnych są np.: oprogramowania komputerowe, licencje, patenty, wzory towarowe, itp.