Podstawowe zasady rachunkowości

Tytułowe zasady rachunkowości stanowią główne wzorce do prowadzenia rachunkowości. To właśnie te zasady zapewniają wiarygodność, terminowość oraz kompletność dostarczanych jednostce informacji. Nadrzędnym celem tych zasad jest prezentowanie wiernego oraz rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa.

Oto przedstawiamy podstawowe zasady rachunkowości:
zasada kontynuacji działania mówiąca o tym, iż dana firma w najbliższej przyszłości będzie kontynuowała swoją działalność w niezmienionym zakresie,
zasada memoriałowa mówiąca o ujmowaniu w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych wszystkich zachodzących w firmie zdarzeń gospodarczych, a więc zarówno kosztów, jak i przychodów,
zasada kasowa mówiąca o tym, iż do przychodów z danego okresu zalicza się tylko te przychody, które nastąpiły w wyniku rzeczywistego wpływu środków pieniężnych do kasy lub na konto bankowe,
zasada współmierności przychodów oraz kosztów jej uzyskania mówiąca o tym, iż poniesione koszty przy osiąganiu przychodów muszą być ujmowane w księgach rachunkowych w jednakowym okresie rozrachunkowym,
zasada ciągłości mówiąca o tym, iż wybrana na początku zasada prowadzenia rachunkowości musi być stosowana przez cały okres prowadzenia firmy,
zasada ostrożnej wyceny mówiąca o tym, iż zasoby majątkowe firmy oraz ich źródła finansowania należy wycenić tak, aby wynik finansowy nie został zniekształcony,
zasada przewagi treści nad formą mówiąca o tym, iż prezentowanie informacji pozyskanych w ramach prowadzenia rachunkowości musi odbywać się zgodnie z rzeczywistością,
zasada istotności mówiąca o tym, iż wszystkie zaistniałe zdarzenia gospodarcze, które maja wpływ na finansową sytuację jednostki, muszą zostać ukazane w sprawozdaniu finansowym,
zasada prawdziwego oraz rzetelnego obrazu mówiąca o tym, iż obowiązkiem jednostki jest ukazanie w księgach rachunkowych operacji gospodarczych zgodnie z rzeczywistością.