Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości regulowany jest przez przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia z 1991 r. Jest to podatek, którego przedmiotem opodatkowania jest posiadanie nieruchomości.

Opodatkowaniu podlegają:
– budynki lub ich części,
– budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
– grunty.

Do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązane są:
– osoby fizyczne,
– osoby prawne, jednostki organizacyjne (również spółki nieposiadające osobowości prawnej), które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, będącymi zarówno posiadaczami samoistnymi; są użytkownikami wieczystymi gruntów; są posiadaczami nieruchomości (lub ich części) albo obiektów budowlanych (lub ich części), które są własnością Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego na mocy umowy zawartej z właścicielem (osobą prawną), z wyjątkiem osób fizycznych, które są posiadaczami lokali mieszkalnych nie będącymi odrębnymi nieruchomościami.

Stawki podatkowe zależne są od powierzchni (użytkowej). Ich wysokość rokrocznie ustanawia Minister Finansów. Rada gminy ma prawo różnicować wysokość stawki, uwzględniając przy tym:
– lokalizację,
– rodzaj prowadzonej działalności,
– rodzaj zabudowy,
– przeznaczenie i sposób wykorzystania gruntu.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości:
– zwolnienia przedmiotowe (np. budowle infrastruktury portowej, budowle kolejowe przeznaczone do użytku publicznego)*,
– zwolnienia podmiotowe (np. uczelnie, szkoły publiczne i niepubliczne przeznaczone do celów oświatowych, jednostki badawczo – rozwojowe nie będące odrębną działalnością gospodarczą).

*Rada gminy może uchwalić inne zwolnienia przedmiotowe.

Podatek od nieruchomości pobierany jest przez samorządy gminne.