Ordynacja Podatkowa

Obowiązujący aktualnie w Polsce system prawny ustanowił Ordynację Podatkową jako akt prawny o randze ustawowej w kwestii ogólnego prawa podatkowego.

Ustawa, o której mowa reguluje przede wszystkim tematykę dotyczącą zobowiązań podatkowych, informacji podatkowych, postępowań podatkowych, jak również kontroli podatkowych. Regulacje te dotyczą każdego rodzaju podatku, opłat, niepodatkowych należności budżetu państwa, a także budżetów należących do jednostek związanych z samorządami terytorialnymi, które mają możliwość ustalania organów podatkowych.

Akt, o którym mowa zastosowanie znajduje również w przypadku pozostałych spraw związanych z prawem podatkowym, które ściślej rzecz ujmując – należą do właściwości organów podatkowych. Poza tym, co zostało już napisane, w treści Ordynacji Podatkowej możemy znaleźć informacje dotyczące zakresu obowiązków organów podatkowych, które są wydawane na wniosek złożony odpowiednio przez podatnika, płatnika lub inkasenta.

Bardzo ważne jest to, aby pamiętać o tym, iż przepisów zawartych w tytułowej Ordynacji Podatkowej nie stosuje się w przypadku świadczeń pieniężnych, które wynikają z tytułu umów cywilnoprawnych, a także opłat za usługi w przypadku których stosowane są obowiązujące przepisy o cenach.