Dowód księgowy

Dowód księgowy jest dokumentem, który stanowi podstawę księgowania, stwierdzającą fakt dokonania operacji gospodarczej. Dokument to pojęcie, które jest szersze od dowodu księgowego, ponieważ obejmuje dokumenty podlegające księgowaniu, czyli dowody księgowe oraz te niepodlegające ewidencji. Ważne jest, aby zrozumieć, że dokumenty odzwierciedlają zdarzenia gospodarcze, natomiast dowody księgowe operacje gospodarcze.

Dowody księgowe to podstawa zapisów księgowych. Każdy z dowodów musi być prawidłowo sporządzonym dokumentem źródłowym, odzwierciedlającym operację gospodarczą w jednostce. Wystawiony dowód jest podstawą ujęcia operacji gospodarczej we właściwej ewidencji.

Dowód księgowy powinien spełniać następujące funkcje:
– dokumentu,
– dowodową – potwierdzającą, że dane operacji miały swój określony czas i miejsce,
– informacyjną – służącą analizie,
– księgową – stanowiącą podstawę ujęcia w księgach rachunkowych,
– kontrolną – dającą możliwość kontroli dokonanych operacji.

Istnieją takie rodzaje dowodów księgowych, jak m.in.:
– dowody zewnętrzne obce,
– dowody zewnętrzne własne,
– dowody wewnętrzne.

Cechy dowodu księgowego:
– rzetelne – zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej,
– kompletne,
– wolne od błędów rachunkowych.
Niedopuszczalne w dowodach księgowych jest dokonywanie wymazywania i przeróbek.