Czym jest wynik finansowy?

Wynik finansowy jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania policzoną dla określonego podmiotu gospodarczego w wybranym okresie sprawozdawczym. Różnica ta może mieć charakter dodatni czy też ujemny. Jeżeli ma charakter dodatni, oznacza to, że jednostka gospodarcza osiągnęła zysk. W odwrotnej sytuacji – jeżeli jest ujemny, mamy do czynienia ze stratą.

Wynik finansowy brutto, który określimy według rachunku zysków i strat zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz z uwzględnieniem przepisów podatkowych stanowi podstawę do naliczenia podatku dochodowego. Jest również – w przypadku spółek kapitałowych podstawą naliczenia wielkości dywidendy.

Po zmniejszeniu wyniku finansowego brutto o należny podatek dochodowy i inne obciążenia, mamy do czynienia z wynikiem finansowym netto.

Kategorie wyniku finansowego są następujące:

→ wynik finansowy ze sprzedaży,

→ wynik finansowy z działalności operacyjnej,

→ wynik finansowy z działalności gospodarczej,

→ wynik finansowy brutto,

→ wynik finansowy netto.