Czym jest faktoring?

Tytułowy faktoring jest rodzajem działalności finansowej, która polega na wykupieniu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od odbiorców z tytułu dostaw różnego rodzaju towarów oraz usług, które połączone są z finansowaniem Klientów oraz świadczeniem na ich rzecz dodatkowych usług.

Obroty faktoringowe w naszym kraju z każdym miesiące wzrastają coraz bardziej, co jest związane z tym, że stają się one coraz bardziej popularne. Warto pamiętać, iż największe instytucje faktoringowe w Polsce zrzeszone są w Polskim Związku Faktorów.

Podmiotami biorącymi udział w faktoringu są:
– strony umowy faktoringu, a więc faktorant i faktor,
– dłużnik, który nie stanowi strony umowy.