Część A akt osobowych

W poprzednim wpisie dowiedzieliśmy się jakie obowiązki należą do działu kadr i płac w przedsiębiorstwie. Jednym z nich było prowadzenie akt osobowych pracowników. Opisałam tylko pokrótce, co się w tych aktach znajduje. Dziś szczegółowo poznamy charakterystykę części A.

Od osoby, która ubiega się o konkretne stanowisko w firmie, pracodawca może zażądać złożenia określonych dokumentów. Należą do nich:

→ wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z niezbędną liczbą fotografii,
→ świadectwo pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzające okresy zatrudnienia,
→ dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do pracy na stanowisko, o które ubiega się kandydat na pracownika,
→ orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
→ inne dokumenty, których złożenie wynika z obowiązków ujętych w odrębnych przepisach.

Osoba ubiegająca się o pracę może również z własnej inicjatywy złożyć również inne dokumenty, np.:

→ różnego rodzaju dyplomy, świadectwa i certyfikaty,
→ zaświadczenia różnego typu z urzędów,
→ książeczkę wojskową itd.

Pracodawca w aktach osobowych przechowuje jedynie kopie bądź odpisy złożonych dokumentów. Oryginału może zażądać tylko do wglądu bądź celem sporządzenia kopii lub odpisu.