Biegły rewident

Biegły rewident księgowy to zawód niesłusznie mylony z głównym księgowym. Czym charakteryzuje się zawód rewidenta?

Jego zadaniem jest kontrola sprawozdań finansowych firm i przedsiębiorstw. To do niego należy ocena, czy księgowość danego podmiotu jest prowadzona rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i oddaje stan rzeczywisty. Dzięki jego pracy możemy się przekonać, czy badane przedsiębiorstwo jest podmiotem wiarygodnym i czy warto w niego inwestować.

Obowiązki biegłego rewidenta księgowego obejmują kilka różnych działań. Wśród nich może się też znajdować: prowadzenie ksiąg rachunkowych, przeprowadzanie ekspertyz finansowych, doradztwo w zakresie podatków i organizacji działalności itp..

Biegły rewident jest przedstawicielem zawodu zaufania i obejmuje go tajemnica zawodowa.

W tym zawodzie pracować może tylko osoba, która:
– posiada pełnię zdolności do czynności prawnych i nieposzlakowaną opinię,
– ukończyła studia wyższe,
– odbyła odpowiednie praktyki i aplikacje w podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
– pozytywnie zdała egzaminy teoretyczne i praktyczne konieczne do podjęcia pracy jako biegły rewident,
– złożyła ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (lub jej innym upoważnionym członkiem).