Aktywa

Aktywa są środkami gospodarczymi kontrolowanymi przez dany podmiot gospodarczy w określonym momencie.

Aby dany zasób majątkowy mógł zostać uznany za aktywo przez przedsiębiorstwo i by można go było wykazać w bilansie, musi posiadać następujące cechy:
a) wiarygodnie określona wartość – na podstawie przyjętych standardów oraz rodzaju aktywa można zastosować różne sposoby wyceny.

Do najbardziej znanych zaliczamy:
– koszt zakupu,

– wartość rynkowa,
– koszt wytworzenia.

b) aktywa muszą istnieć w wyniku przeszłych zdarzeń, czyli takich które miały miejsce przed datą sporządzenia bilansu.

c) uzyskanie korzyści ekonomicznej w przyszłości przez jednostkę gospodarczą. Do aktywów można zaliczyć tylko te środki gospodarcze, które firma wykorzystuje, aby generować korzyści ekonomiczne. Jeśli któreś z aktyw przestanie przynosić korzyści, a przedsiębiorstwo nie będzie mogło tego zmienić, wówczas nie powinno się wykazywać go w bilansie.

Aktywa możemy podzielić na:
a) aktywa trwałe
– wartości niematerialne i prawne,
– rzeczowy majątek trwały,
– należności długoterminowe,
– inwestycje długoterminowe,
– długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

b) aktywa obrotowe:
– rzeczowe aktywa obrotowe,
– należności krótkoterminowe,
– inwestycje krótkoterminowe,
– krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.