Ewidencja wyposażenia

Wyposażenie to składniki majątku, których nie zalicza się do środków trwałych. Składniki zaliczane do wyposażenia muszą być związane z prowadzoną działalnością. Prowadzenie ewidencji wyposażenia jest obowiązkowe, określone jest przez przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ewidencji wyposażenia podlegają składniki majątku, których wartość początkowa przekracza kwotę 1500 złotych, ale nie przekracza kwoty 10 000 zł, a przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok. Składniki majątku o niższej wartości nie muszą być ujmowane w ewidencji. Nie ma określonej formy ewidencji, jednak powinno zawrzeć się w niej: - numer wpisu, - datę nabycia wyposażenia, - numer faktury lub rachunku, - nazwę wyposażenia, - cenę zakupu lub koszt wytworzenia wyposażenia, - numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabycie wyposażenia,…
Read More

Środek trwały, a wyposażenie

W skład majątku spółki wchodzą różne elementy. Wśród nich znajdziemy środki trwałe oraz wyposażenie. Zagadnienia te wydają się być bardzo podobne, jednak podczas prowadzenia działalności każdy składnik majątku musi zostać dobrze skategoryzowany. Środki trwałe to elementy, które możemy poddać amortyzacji. Mogą być to zatem przedmioty i urządzenia produkowane zarówno samodzielnie, jak i nabyte, które stanowią własność lub współwłasność podatnika. Ważne jest jednak, że elementy te muszą być kompletne i w pełni przygotowane do natychmiastowego użytkowania. W firmie środkami trwałymi są urządzenia, maszyny, budynki i budowle, środki transportu. Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, służące do wykonywania działalności gospodarczej, które nie spełniają wymogów środka trwałego. Ewidencjując wyposażenie należy ujmować przedmioty, których wartość nie przekracza 1500 zł netto.  
Read More