Zasady funkcjonowania kont wynikowych

Konta wynikowe są jednym z rodzajów kont księgowych. Umożliwiają dokonanie obliczeń potrzebnych do ustalenia wyniku finansowego. Przedstawiają rzeczywisty obraz poniesionych kosztów oraz przychodów wypracowanych przez przedsiębiorstwo. Wyliczony wynik finansowy zostaje uwzględniony w bilansie. Konta wynikowe, czyli konta przychodów i kosztów są wynikiem pionowego podziału konta „Wynik finansowy”, a więc osobnym wyszczególnieniem operacji dotyczących przychodów oraz osobno kosztów. Konta wynikowe służą ewidencji kosztów oraz przychodów. Obliczenie wyniku finansowego brutto to obliczenie różnicy pomiędzy przychodami i kosztami związanymi z prowadzoną działalnością dla wybranego okresu sprawozdawczego. Strata: koszty>przychody Zysk: koszty
Read More

Rodzaje wyników finansowych

WYNIK FINANSOWY ZE SPRZEDAŻY  To różnica pomiędzy wielkością przychodów osiągniętych ze sprzedaży, a kosztami ich uzyskania. W przypadku, kiedy suma przychodów ze sprzedaży przewyższa wartość kosztów ich osiągnięcia, mamy do czynienia z zyskiem ze sprzedaży. W sytuacji odwrotnej, czyli gdy przychody są niższe od kosztów, oznacza to, że firma poniosła stratę na sprzedaży. WYNIK FINANSOWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ  Jest to wynik finansowy ze sprzedaży skorygowany o pozostałe przychody i koszty, które nie są wynikiem podstawowej działalności podmiotu gospodarczego. WYNIK FINANSOWY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  W tym wyniku bierze się pod uwagę skutki operacji finansowych podmiotu gospodarczego, które znajdują swoje odzwierciedlenie w przychodach i kosztach finansowych. W przypadku przychodów, można tu wymienić dywidendy, odsetki, zyski ze zbycia inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, aktualizację wartości inwestycji. Natomiast jeśli idzie o koszty…
Read More

Czym jest wynik finansowy?

Wynik finansowy jest różnicą pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania policzoną dla określonego podmiotu gospodarczego w wybranym okresie sprawozdawczym. Różnica ta może mieć charakter dodatni czy też ujemny. Jeżeli ma charakter dodatni, oznacza to, że jednostka gospodarcza osiągnęła zysk. W odwrotnej sytuacji – jeżeli jest ujemny, mamy do czynienia ze stratą. Wynik finansowy brutto, który określimy według rachunku zysków i strat zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz z uwzględnieniem przepisów podatkowych stanowi podstawę do naliczenia podatku dochodowego. Jest również – w przypadku spółek kapitałowych podstawą naliczenia wielkości dywidendy. Po zmniejszeniu wyniku finansowego brutto o należny podatek dochodowy i inne obciążenia, mamy do czynienia z wynikiem finansowym netto. Kategorie wyniku finansowego są następujące: → wynik finansowy ze sprzedaży, → wynik finansowy z działalności operacyjnej, → wynik finansowy z działalności gospodarczej, →…
Read More