Charakterystyka środków trwałych

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe, które spełniają następujące kryteria: przewidywany okres ich użyteczności przekracza 1 rok są zdatne i kompletne do użytku są przeznaczone na potrzeby jednostki W ich skład wchodzą nieruchomości (a wśród nich znajdują się grunty, lokale, budynki, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego), maszyny, środki transportu, urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, a także inwentarz żywy. Ustawa o rachunkowości wyróżnia dodatkowo w rzeczowych aktywach trwałych taki składnik majątku jak środki trwałe w budowie. Są to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu czy ulepszenia istniejącego już środka trwałego. Środki trwałe obowiązkowo trzeba ująć w ewidencji księgowej i dokonywać ich odpisów amortyzacyjnych w sytuacji, gdy ich wartość początkowa przekracza 3500 zł. Natomiast w przypadku, gdy ich wartość…
Read More