Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne (dalej WNiP) to składnik majątku firmy zaliczany do aktywów trwałych. Są to nabyte przez podmiot prawa majątkowe, które spełniają następujące warunki: nadają się do gospodarczego wykorzystania ich przewidywany okres przydatności przekracza 1 rok przeznaczone są na potrzeby jednostki Ustawa o rachunkowości mówi, że WniP muszą być nabyte, tzn. zakupione, wniesione w formie aportu bądź otrzymane w drodze darowizny. Prawa majątkowych, które jednostka wytworzyła we własnym zakresie, nie można zaliczyć do tej grupy aktywów. Jedynym wyjątkiem są koszty prac rozwojowych.   W skład WniP wchodzą: nabyta wartość firmy koszty zakończonych prac rozwojowych prawa do patentów, wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych know-how autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne licencje, koncesje Wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji!
Read More